Какво е предварително одобрен заем?

Предварително одобрен заем е този, който банката предлага на потребителя, обикновено клиент на предприятието, без предварителна заявка. Обикновено тези заеми се обработват много бързо, тъй като банката е извършила предварително проучване на икономическия капацитет на клиента и предоставя максимална сума, която счита за жизнеспособна.

Фактът че кредитът е предварително одобрен, не означава непременно, че потребителят ще го получи. Първо трябва да приемете офертата, а след това банката ще извърши някои проверки, за да се увери, че кредитоспособността на клиента не се е влошила от момента, в който кредитът е бил предварително одобрен. След извършване на тези проверки кредитът се отпуска окончателно или не.

 Какви са разликите между заем и кредит?

Заемът и кредитът са различни механизми за финансиранеИ двата са банкови продукти, които предоставят капитал на кандидата, но имат разлики по отношение на определението и целите. Докато кредитът предоставя всички искани пари наведнъж в момента на отпускането му, при кредита банката предоставя на разположение на клиента сума пари, която той може да използва според нуждите си, като цялата заета сума, една част или Нищо.

Разлики между заем и кредит

Заемът е финансов продукт, който позволява на потребителя да получи достъп до фиксирана сума пари в началото на операцията, при условие че върне тази сума плюс договорената лихва в рамките на определен период от време. Погасяването на кредита се извършва чрез редовни вноски. Сред основните характеристики на финансовия заем са:

-Операцията има предварително определен живот.

-След като целият капитал бъде амортизиран чрез плащане на вноски (месечни, тримесечни, полугодишни…), операцията се прекратява без възможност за достъп до повече пари, освен ако не бъде формализиран нов заем.

-Лихвата се начислява върху общата сума на заетите пари.

-Заемите са с по-дълъг срок, обикновено години.

Заемът е по-гъвкава форма на финансиране, която позволява достъп до заетата сума според нуждите на всеки момент. Кредитът установява максимален лимит на парите, в рамките на който клиентът ще може да се разпорежда частично или изцяло. Възможно е клиентът да използва всички предоставени пари, само част или нищо. Разглеждаме основните характеристики на кредита, които го отличават от заема:

-Лихвите по кредитите обикновено са по-високи от тези по заем.

-Лихвата се плаща само върху използваната сума, въпреки че може да има малка такса върху неусвоеното салдо.

-Докато парите се връщат, можете да продължите да имате повече, стига зададеният лимит да не бъде надвишен.

Като цяло, за разлика от заема, кредитът се подновява всяка година, за да продължи да позволява на клиента да използва тази линия на финансиране , когато е необходимо.

Обичайните цифри за получаване на финансиране чрез кредит са кредитната карта и кредитната политика или кредитната линия, която обикновено се артикулира чрез разплащателна сметка, в която могат да се депозират и теглят средства до предоставения лимит.

Кредитите обикновено се използват за покриване на пропуски между вземанията и плащанията от компаниите, за справяне с конкретни периоди на липса на ликвидност или за конкретни покупки. От своя страна заемите често се използват за финансиране на покупка на стока или услуга.